За Нас

ЕРГО ДИЗАЙН ЕООД е българска фирма, създаден през 2003г., специализирана в областта на строителството.

Дейност

Дейността на фирмата е насочена в извършването на качествени, отговарящи на всички съвременни изисквания услуги в областта на строителството. Изпълнение на всички етапи от грубия строеж /метални и бетонни конструкции/, довършителни работи, включващи полагане на мазилки и замазки, хидро и топлоизолационни материали; сухо строителство и преустройства на административни, жилищни и промишлени сгради.

Мениджмънт

Фирмата се ръководи от управител и подчинените му ръководители на отдели.

Екипът на фирмата се състои от ръководител направление строителство, на пряко подчинение на управителя,ръководители на отдели и технически ръководители, които съвместно организират и контролират работния процес на квалифицирани строителни работници.

Колективът е млад и амбициозен, силно мотивиран да внедрява иновациите в строителната практика с цел, подобряване на предлаганите услуги и задоволяване изискванията на клиентите си.

Основна наша философия е задоволяване потребностите на клиента от естетика и практичност в строителните решенията, което се реализира като се предлага цялостно обслужване, съобразено с нуждите и идеите на клиента.
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ, ФИРМА ЕРГО ДИЗАЙН ЕООД Е ВПИСАНА В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководство на фирма „Ерго Дизайн“ ООД декларира своята политика, в изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007:

ПОЛИТИКАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕРГО ДИЗАЙН“ ООД Е ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ, НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

За провеждането на тази политика, ръководството на фирмата определя следните цели:

 1. Осигуряване на високо качество на изпълнението на СМР в съответствие с техническите изисквания, изискванията на заинтересованите страни, нормативните изисквания, приложими към дейностите и обхвата на ИСУ, чрез все по-пълно разбиране на техните потребности;
 2. Прилагане на ефективен мониторинг на дейностите на доставчиците и по опазването на околната среда и условията на труд;
 3. Осигуряване на необходимите условия и дейности по управление на качеството, опазване на околната среда и поддържане на ЗБР при строго съблюдаване на нормативните и други изисквания;
 4. Прилагане на необходимите дейности за управлението на значимите аспекти на околната среда и на рисковете при работа, така че да се постигне: намаляване на вредите, нанасяни на околната среда в рамките на дейността и възможностите на фирмата и намаляване на заболеваемостта и предотвратяване на трудов травматизъм сред работниците и служителите на фирмата;
 5. Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни, в т.ч. и подобряване на вътрешно-фирмената комуникация, подпомагане изграждането на фирмена култура по отношение на качество, ЗБР и ОС, поддържане на индивидуална и колективна мотивация на всички структурни нива;
 6. Насърчаване на инициативите на служители при изпълнение на техните задължения по такъв начин, че да се удовлетворят изискванията към услугата и очакванията на клиентите и останалите заинтересовани страни по отношение на качеството, ЗБР и СУОС;
 7. Осигуряване на необходимото оборудване и ресурси, в т.ч. и: нови технологии при изпълнение на всеки проект и работа с висококвалифицирани специалисти и подизпълнители, и осигуряване и поддържане на необходимата компетентност, за постигане на планираните цели и удовлетворяване на клиентите и очакванията на заинтересованите страни;
 8. Утвърждаване на имиджа на „Ерго Дизайн“ като надежден партньор;
 9. Непрекъснато подобряване на процесите на ИСУ.
 10. Ръководството на „Ерго Дизайн“ декларира своята отговорност за:
  • осигуряване и поддържане на достъп до тази политика, в т.ч. и за заинтересованите страни;
  • поддържането й в актуално състояние;
  • оповестяване, разбиране и прилагане на политиката.

Дата: 21.07.2016 г.
Управител: Владимир Стефанов
[Not a valid template]

Всички документи относно внедрените стандарти са на съхранение в офиса на фирмата и могат да бъдат предоставени при поискване на заинтересованите лица.